• BIST 2.750,49
 • Altın 1022.045
 • Dolar 17.9115
 • Euro 18.2353
 • İstanbul 28 °C
 • Ankara 29 °C

Dini Bilgiler - Namazlar Nasıl Kılınır?

Allah, ergenlik çağına gelmiş her Müslüman'a günde beş vakit namaz kılmayı farz kılmıştır. Bu namazlar günün çeşitli vakitlerinde kılınır.
Dini Bilgiler - Namazlar Nasıl Kılınır?

Sabah Namazı:

Gökyüzü siyahtan laciverte dönüşmeye başladığı zaman (tan yerinin ağarması) sabah namazının vakti girer. Güneşin doğuş anında ise sabah namazının vakti sona erer. Sabah namazı 4 rekat olup 2 sünnet, 2 farz şeklinde kılınır.

Öğle Namazı:

Güneş tam tepede olduğu konumdan batıya doğru biraz yönelince öğle namazının vakti girer. Güneş batıya doğru iyice yönelince öğlenin vakti sona erer. Öğle namazı 10 rekat olup 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet şeklinde kılınır.

İkindi namazı:

Güneşin iyice batıya yönelip gölgelerin uzadığı vakitten başlar, Güneşin batmaya yaklaşmasında ikindi namazının vakti biter. İkindi namazı 8 rekat olup 4 sünnet 4 farz şeklinde kılınır.

Akşam namazı:

Güneşin batmasından sonra Akşam namazının vakti girer. Gökyüzü iyice karanlığa büründüğünde ise akşam namazının vakti sona erer. Akşam namazı 5 rekattir. Önce 3 rekat farz kılınır, sonra 2 rekat sünnet kılınır.

Yatsı namazı:

Yatsı namazının vakti gökyüzünün iyice karardığı zamandan başlayarak sabah namazının vaktine kadar devam eder. Yatsı namazı 13 rekat olup 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 vitir namazı şeklinde kılınır.

Namaz Nasıl Kılınır?

Namazların kılınışı birbirine benzer. Aşağıda örnek olarak sabah namazının sünnetinin kılınışı verilmiştir.

 

 

 

 

"Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya..." diyerek niyet ederiz.

Ellerimizi kaldırarak "Allahu Ekber" deriz. Erkekler ellerini kulak hizasına kadar, bayanlar ise omuz hizasına kadar kaldırır.

Ellerimizi bağlarız. Erkekler göbek hizasında, bayanlar göğüs hizasında bağlar. Sonra sırasıyla şunları okurum:

 • Sübhaneke

 • Euzu besmele

 • Fatiha

 • Bir sure

Sonra "Allahu Ekber" diyerek eğilirim. Erkekler tam eğilir. Bayanlar ise hafifçe eğilir.

Üç kez "Sübhane rabbiyel azim" derim.

Sonra "Semiallahu limen hamideh" diyerek doğrulurum ve "Rabbena lekel hamd" derim.

Sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye giderim. Bayanlar hemen dizlerinin dibine secde eder, erkekler ise biraz daha ileriye secde eder.

Secdede üç kez "Sübhane rabbiyel a'lâ" derim.

Sonra Allahu Ekber diyerek otururum. Tekrar Allahu Ekber diyerek ikinci secdeye giderim. Yine üç kez "Sübhane rabbiyel a'lâ" derim.

Allahu Ekber diyerek ikinci rekata kalkarım.

İkinci rekatta ayaktayken ellerimi bağlar şunları okurum:

 • Besmele

 • Fatiha

 • Bir sure

Sonra birinci rekatta olduğu gibi rüku (eğilme) ve secdeleri yaparım.İkinci secdeden sonra oturur şunları okurum:

 • Ettehiyyatü

 • Allahümme salli - barik

 • Rabbena duaları

Sonra "Esselamu aleyküm verahmetullah" diyerek sağa, aynı cümleyi söyleyerek sola selam veririm.

Böylece iki rekatlık namazımı bitirmiş olurum.

Namazda okunan Dua ve Sureler

 

Sübhâneke 


Namazlarda ayakta iken okunur.


Okunduğu yerler:


1- Her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra,


2- Terâvih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman, Fâtiha'dan önce.


3- Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra.


Okunuşu:


Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.


"ve celle senâük" sadece cenâze namazında okunur. Diğer zamanlarda okunmaz.


  Ettehıyyâtü 


Okunduğu yerler:


Namazların her oturuşunda okunur.


Okunuşu:


Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibâtü. Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis sâlihıyn eş’hedü enlâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.


Allahümme Salli ve Allahümme Bârik


Okundukları yerler:


1- Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü'den sonra,


2- Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra.


Okunuşu:


  Allahümme salli


Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.


Okunuşu:


  Allahümme bârik


Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.


  Rabbenâ âtina 


Okundukları yerler:


1- Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,


2- Kunut dûasını bilmeyen, vitir namazında onun yerine “Rabbenâ âtinâ” âyetini okuyabilir.


3- Cenâze namazında üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâları bilmeyen, bunların yerine yine “Rabbenâ âtinâ” ayetini duâ niyetiyle okuyabilir.


Okunuşu:


Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr birahmetike ya erhamerahimin.


Kunut Duâları: 


Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut dûaları okunur


Okunuşu:


 


Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşsküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.


 


Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşsâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıik.


Namazlarda okunan bazı sûreler (zamm-ı sûre):


  Fâtiha Sûresi 


Okunuşu:


Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.


   Fil Sûresi 


Okunuşu:


Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîlin. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.


   Kureyş Sûresi 


Okunuşu:


Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.


   Mâûn Sûresi


Okunuşu:


Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn.


   Kevser Sûresi 


Okunuşu:


İnnâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.


   Kâfirûn Sûresi 


Okunuşu:


Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.


   Nasr Sûresi 


Okunuşu:


İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, İnnehü kâne tevvâbâ.


   Tebbet Sûresi 


Okunuşu:


Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.


   İhlâs Sûresi 


Okunuşu:


Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.


   Felâk Sûresi


Okunuşu:


Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.


   Nâs Sûresi 


Okunuşu:


Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.


   Âyet-el Kürsî 


Okunuşu


Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.


   Amener-Rasulu


Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi mir rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi; lâ nuferriku beyne ahadin mir rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.


Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bihi. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.


 


 

Allah C.C. Cümlemizin Namazını,eksiğimizle,noksanlığımızla kabul ve makbul eder İnşallah.


Sivas namaz vakti, Sivas namaz vakitleri,Sivas namaz saati,Sivas ezan saati,Sivas namaz saatleri,Sivas ezan saatleri, Sivas ezan vakti, Sivas ezan vakitleri, Sivas ogle namazi, Sivas aksam namazi,namaz vakitleri, namaz saati, ezan saati, namaz saatleri, ezan saatleri, ezan vakti, ezan vakitleri, ogle namazi, aksam namazi, sabah namazi, yatsi namazi, ikindi namazi, Sivas ikindi namazi, imsak vakti, imsak vakitleri, imsak, oruc, ramazan, Sivas, Sivas cuma, Sivas cuma namazi, cuma Sivas , namaz Sivas , Sivas namaz, oruc Sivas, kuran kursu Sivas, Sivas aksam, Sivas sabah, Sivas ogle, Sivas yatsi, Sivas iftar, ihya, takvim, takvimler, diyanet, diyanet takvimi, diyanet vakitleri, diyanet namaz, diyanet namaz vakitleri


Resimli 5 vakit namaz öğreniyorum. Görsel Beş Vakit Namaz Kılınışı. Resimli namaz hocası ile namaz kılmak çok kolay. Sabah, öğle, öğlen, ikindi, akşam, yatsı, vitir ve cuma namazı nasıl kılınır? Diyanete göre tüm namaz rekatları. Detaylı namaz nasıl kılınır resimli anlatım. Erkeklerin ve Bayanların namaz kılışı fotoğraflı (Erkek - Kadın) 5

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Dikkat! Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Karpuzcu ile kumaşçı21 Eylül 2017 Perşembe 15:48
 • Medineli Yahudiler Peygamberimizi neden sevmezdi?12 Eylül 2017 Salı 15:48
 • Sivas'ın Manevi Büylerinden Arap Şeyh kimdir?04 Eylül 2017 Pazartesi 02:10
 • Sivas Kurban Bayramı namazı tam saat kaçta?30 Ağustos 2017 Çarşamba 17:34
 • Kadir Gecesi dualarla idrak edildi22 Haziran 2017 Perşembe 12:58
 • Bu haftaki Cuma hutbesi08 Haziran 2017 Perşembe 22:14
 • Restorasyonu Tamamlanan Şems Camii Açıldı04 Haziran 2017 Pazar 19:39
 • Artık hasretiniz bitiyor!01 Haziran 2017 Perşembe 23:52
 • Ayeti Kerimenin İndirdiği İftar!27 Mayıs 2017 Cumartesi 20:57
 • Diyanet-Sen Sivas Şube Başkanının Ramazan Mesajı26 Mayıs 2017 Cuma 10:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Sivas Bülteni | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 05051524578 ( Menderes APAYDIN )